Cmentarze parafialne - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cmentarze parafialne

REGULAMIN CMENTARZY PARAFIALNYCH
w KARCZYCACH, CHMIELOWIE i w RAMUŁTOWICACH


§ 1

1. Cmentarze są własnością parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Ramułtowicach. Osoby przebywające na ich terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
2. Cmentarze są świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tych miejscach obowiązuje zachowanie powagi.

§ 2

1. Administratorem cmentarzy jest proboszcz parafii.
2. Opiekę nad cmentarzami sprawuje Rada Parafialna przy poszczególnych kościołach.
3. Dysponenci nagrobków są zobowiązani do dbałości o czystość i porządek przy grobie oraz o stan techniczny nagrobka.

§ 3

Pojedyncze miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne dopiero po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

§ 4

1. Ubezpieczenia poszczególnych grobów czy pomników od przypadkowego uszkodzenia, aktów wandalizmu, a także wskutek warunków atmosferycznych, mogą dokonywać indywidualnie osoby, które są dysponentami grobów.
2. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi kamieniarskie, powinny być uzgodnione z administratorem cmentarza.
3. Za wjazd na cmentarz Rada Parafialna pobiera ustalone opłaty oraz opłaca koszty wywozu śmieci.
4. Wszyscy wykonawcy usług pogrzebowych maja prawo do świadczenia tych usług na jednakowych warunkach.
5. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.

§ 5

Na terenie cmentarza zabrania się:
- palenia papierosów i spożywania alkoholu,
- wprowadzania zwierząt,
- wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

§ 6

Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczyną sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora cmentarza.

Przepisy niniejszego regulaminu są ustanowione zgodnie z Instrukcją w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi zatwierdzoną dekretem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dnia 18.10.2016 r. oraz z obowiązującymi normami prawa polskiego.
URZĄDZANIE NAGROBKÓW


Nagrobek zbudowany lub usypany nie może przekraczać granic wykopanego grobu. Przyjmuje się, że szerokość pojedynczego grobu, a więc i postawionego na nim nagrobka, wynosi 100 cm., a odstęp między grobami 50 cm.

Do każdego grobu przynależy połowa przestrzeni między grobami. Można te powierzchnie wokół grobu utwardzić, ale muszą zostać użyte wyłącznie materiały drogowe o właściwościach antypoślizgowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, takie jak: betonowe płytki chodnikowe, kostka betonowa, kostka granitowa łupana albo materiał sypki: grys, żwir, tłuczeń kamienny, dobrane tak, aby wygląd zagospodarowania nie zaburzał ładu przestrzennego cmentarza. Materiał użyty do zagospodarowania otoczenia grobu może być ułożony bezpośrednio na gruncie lub na podsypce piaskowo–cementowej. Nie dopuszcza się wylewania wokół grobów ław betonowych lub fundamentów. Powierzchnia wykonanego zagospodarowania otoczenia grobu winna być płaska (bez progów, schodków, uskoków), zrównana z poziomem otoczenia sąsiadujących grobów i przejść między grobami.

Zabrania się ustawiania balustrad, krat, ogrodzeń, oraz sadzenia drzew i krzewów w otoczeniu grobu bez zgody administratora cmentarza.
Po uzyskaniu zgody można postawić przy grobie wolnostojącą ławkę, która nie jest trwale związana z gruntem i nie utrudnia przejść między grobami.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego