Dokumenty kościelne - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty kościelne

Rada Parafialna

Rada Parafialna składa się w naszej Parafii z 3 sekcji, które działają przy poszczególnych kościołach wspierając Proboszcza w trosce o Parafię. Jeżeli trzeba omówić sprawy dotyczące całej Parafii wówczas wszystkie sekcje zbierają się razem. Dzieje się to zazwyczaj podczas wspólnego spotkania kolędowego w okresie Bożego Narodzenia.


Funkcjonowanie rad parafialnych
(wyciąg z: Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław 1995, s. 425-428)
Miejsce i zadania świeckich w Kościele

Podstawową komórką organizacji Kościoła jest parafia. Zgodnie z nauką Soboru Watykańskiego II parafia nie jest jednak tylko jednostką administracyjną, ale jest przede wszystkim wspólnotą, której wszyscy członkowie odpowiedzialni są za wypełnianie misji Kościoła. Dlatego Dekret o apostolstwie świeckich zaleca:
„W diecezjach, jeśli to tylko możliwe, niech powstaną ciała doradcze, mające na celu wspomaganie Kościoła w jego pracy apostolskiej, zarówno w zakresie ewangelizacji i uświęcania, jak i w działalności charytatywnej, społecznej itd., przy zgodnej współpracy kleru i zakonników ze świeckimi...
W miarę możności te ciała doradcze winny powstawać także na szczeblu parafialnym..." (DA 26).
Wprowadzając w życie wskazania Soboru Watykańskiego II Komisja Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich opracowała Dyrektorium apostolstwa świeckich, którego pkt 80. stwierdza:
„Stosownie do zalecenia soborowego powinna w każdej parafii powstać rada parafialna.... W skład rady, obok przedstawicieli duchowieństwa i zakonów zaangażowanych w apostolstwo Kościoła, należy powołać gorliwych i wybitnych ludzi świeckich".

Nazwa i kompetencje

1. Kodeks Prawa Kanonicznego wyszczególnia radę duszpasterską (kań. 536 §1) i radę gospodarczą (kań. 537); w rozumieniu niniejszej instrukcji rada parafialna spełnia funkcje obu rad wymienionych przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
2. Rada parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (kań. 536 §2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
3. Decyzja czy i w jakiej mierze, w danej sytuacji, sprawy finansowe pa
rafii mogą wchodzić w zakres kompetencji rady parafialnej, należy do biskupa diecezjalnego.
4. Chociaż decyzje we wszystkich sprawach dotyczących parafii podejmuje proboszcz, to jednak rada parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć i — jeśli uzna ją za słuszną — powinien w miarę możliwości postanowienia rady parafialnej wprowadzać w życie. Do wykonania postanowień rady parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się jej członków.


Zadania rady parafialnej i konieczność formacji jej członków


1. Zadania rady parafialnej Dyrektorium apostolstwa świeckich (pkt 82) określa następująco: „Do zadań rady parafialnej należy, między innymi, pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechizacyjnej, wyrażanie opinii w sprawach parafii oraz wysuwanie propo
zycji i wniosków dotyczących udoskonalenia pracy parafialnej".
2. Wykonanie tych zadań wymaga od członków rady parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego