Papieskie Intencje - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Papieskie Intencje

Żywy Różaniec

Rok 2015

Styczeń
ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.
misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Luty
ogólna: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.
misyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Marzec ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie inte­gralnemu dobru człowieka.
misyjna: Aby coraz bardziej uzna­wany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Kwiecień
ogólna: Aby ludzie nauczyli się szanować świat stworzony i strzec go jako dar Boży.
misyjna: Aby prześladowani chrześcijanie odczuwali pocieszającą obecność zmartwychwstałego Pana i solidarność całego Kościoła.

Maj
ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.
misyjna: Aby wstawiennictwo Ma­ryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzo­wanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.

Czerwiec
ogólna: Aby migranci i uchodźcy spoty­kali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach, do których przybywają.
misyjna: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pra­gnienie ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Lipiec
ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia.
misyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecz­nych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie.

Sierpień
ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrzebującym.
misyjna: Abyśmy, wychodząc po­za siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

Wrzesień
ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.
misyjna: Aby katecheci byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą.

Październik
ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
misyjna: Aby wspólnoty chrześci­jańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Listopad
ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Grudzień
ogólna: Abyśmy wszyscy mogli doświad­czać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
misyjna: Aby rodziny, w szczegól­ny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzi­nach Jezusa znak niezawodnej nadziei.


  


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego